Of Time And The Network

A presentation at Webstock 2012 in February 2012 in Wellington, New Zealand by Jeremy Keith

Slide 1

Slide 1

Slide 2

Slide 2

Slide 3

Slide 3

Slide 4

Slide 4

Slide 5

Slide 5

Slide 6

Slide 6

Slide 7

Slide 7

Slide 8

Slide 8

?’ ◷ ⚐

Slide 9

Slide 9

Slide 10

Slide 10

Slide 11

Slide 11

Slide 12

Slide 12

Slide 13

Slide 13

Slide 14

Slide 14

Slide 15

Slide 15

Slide 16

Slide 16

Slide 17

Slide 17

Slide 18

Slide 18

Slide 19

Slide 19

Slide 20

Slide 20

Slide 21

Slide 21

Slide 22

Slide 22

Slide 23

Slide 23

Slide 24

Slide 24

Slide 25

Slide 25

Slide 26

Slide 26

Slide 27

Slide 27

Slide 28

Slide 28

Slide 29

Slide 29

Slide 30

Slide 30

Slide 31

Slide 31

Slide 32

Slide 32

Slide 33

Slide 33

Slide 34

Slide 34

Slide 35

Slide 35

Slide 36

Slide 36

02010–05–06T14:42

Slide 37

Slide 37

Slide 38

Slide 38

Slide 39

Slide 39

Slide 40

Slide 40

Slide 41

Slide 41

Slide 42

Slide 42

Slide 43

Slide 43

Slide 44

Slide 44

Slide 45

Slide 45

Slide 46

Slide 46

Slide 47

Slide 47

Slide 48

Slide 48

Slide 49

Slide 49

Slide 50

Slide 50

Slide 51

Slide 51

Slide 52

Slide 52

Slide 53

Slide 53

Slide 54

Slide 54

Slide 55

Slide 55

Slide 56

Slide 56

Slide 57

Slide 57

“Cool URIs don’t change*” 01999 —Tim Berners-Lee

Slide 58

Slide 58

longbets.org/601 02022–02–22

Slide 59

Slide 59

Slide 60

Slide 60

Slide 61

Slide 61

Slide 62

Slide 62

Slide 63

Slide 63

Slide 64

Slide 64

Slide 65

Slide 65

http://www.flickr.com/photos/... wwarby /3296379139/ CIAT /4346625704/ stabilo-boss /93136022/ meg /3528372734/ meg /3527560991/ e_hmm /3278425343/ xiaozhuli /4772233478/ webbfredag /3623447864/ mrsenil /3444429070/ mrtea /1383748970/ generated /509788634/

unanoslucror /4809952042/ almekinders /3893269797/ canonsnapper /2140239115/ michaelcarpentier /4378016406/ wordridden /6340610141/ howzey /2933405381/ jeanm1 /3494163499/ arlette /3300073/ ullrich /2983483778/ suw /2946464601/ azrasta /4948580474/ ecstaticist /4378694036/ european_parliament /4150278204/ lyza /6167714218/ adamcrowe /3299934787/ mythoto /2922139595/